Visuomeninės komisijos 2012 m. gegužės 17 d. smurto aktui Garliavoje ištirti principinės išvados

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei gerb. p. Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Lietuvos visuomenei

Vilnius, 2012 m. birželio 21 d.

Visuomeninės komisijos 2012 m. gegužės 17 d. smurto aktui Garliavoje ištirti

PRINCIPINĖS IŠVADOS

Išgyvendami dėl žmogaus teisių apsaugos Lietuvoje užtikrinimo bei konstitucinės tvarkos Lietuvos valstybėje išsaugojimo, jausdami savo profesinę ir pilietinę pareigą nelikti nuošalyje, kai Garliavos įvykių fone Lietuvos Respublikos Seime sprendžiamas klausimas, ar mūsų valstybės institucijos pajėgios užtikrinti konstitucinių vertybių apsaugą, Visuomeninės komisijos nariai pateikia šias išvadas dėl įvykių Garliavoje:

Komisija, įvertinusi per 50 žodinių ir raštiškų liudijimų, taip pat gausią vaizdo ir garso medžiagą, konstatuoja, kad vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 gruodžio mėnesio 16 dienos sprendimą, buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę tvarką.

Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012-03-22 nutartis be prievartos perduoti mergaitę biologinei motinai 2012-05-17 buvo įvykdyta naudojant smurtą ir prievartą tiek prieš pačią mergaitę, tiek prieš neliečiamybės statusą turinčią jos globėją teisėją Neringą Venckienę, tiek prieš piliečius.

Tai reiškia, kad, vykdant teismo sprendimą, valstybės vardu naudojant prievartą buvo pažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 36 ir 114 straipsniai. Taip pat buvo šiurkščiai pažeisti Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12, 19 ir 34 straipsniai ir jos nuostatas įtvirtinantys nacionaliniai teisės aktai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.164 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 764 str. ir kt.).

Komisija turi pakankamai duomenų teigti, kad, vykdant teismo sprendimą, buvo nepagrįstai pažeidžiama žmonių laisvė judėti, nepagrįstai žalojami žmonės, žeminamas jų orumas, su jais žiauriai elgiamasi, pažeidžiama žmonių nuosavybės teisė, viešai skleidžiama dezinformacija, nesilaikyta nuostatos, kad pareigūnams visi asmenys lygūs, be Seimo leidimo suvaržyta teisėjos Neringos Venckienės laisvė, taip pat išreikšta aiški nepagarba Valstybės vėliavai.

Komisija atkreipia dėmesį, kad toks prievartos naudojimas ir Konstitucijos pažeidimas valstybės vardu vykdytas organizuotai, iš anksto tam ruošiantis ir į šiuos neteisėtus veiksmus įtraukiant daug valstybės pareigūnų iš įvairių valstybės ir savivaldybės institucijų, taip pat iš anksto tariantis ir ruošiantis, kaip nuslėpti panaudoto smurto pėdsakus: be teismo sankcijos nusuktos name įrengtos vaizdo kameros, iš patalpos buvo šalinami prievartos panaudojimą galėję paliudyti asmenys, paruošti pridengiamieji skydai ir panašiai. Atsižvelgiant į tai, komisijos nuomone, kiekvieno šio prievartos akto dalyvio – nuo organizatorių iki vykdytojų – veiksmai turi būti atitinkamai įvertinti tiek Baudžiamojo kodekso, tiek Civilinio kodekso bei kitų teisės aktų požiūriu.

Komisija taip pat konstatuoja, kad tokį neteisėtą prievartos aktą valstybės vardu iš dalies lėmė ir Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo sprendimas, prasilenkiantis su teisingumo ir protingumo principais: nesulaukta svarbiausios šioje istorijoje pedofilijos bylos baigties, nesilaikyta JTO Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnio reikalavimų: būtinai atsižvelgti į vaiko nuomonę bei norus. Vaikas negali būti skubiai išplėšiamas iš aplinkos, kur jis gimė ir užaugo, atskirtas nuo senelių, artimų giminaičių ir draugų, nes tai prieštarauja humaniškumo principams.

Komisijos nuomone, šią seksualinės prievartos prieš mažametį vaiką bylą labai komplikavo ir tai, kad nuo 2007 m. Lietuvos Respublikos Seimas dėl nesuprantamų priežasčių delsia ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją „Dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos“.

Komisija atkreipia dėmesį, kad į šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Garliavoje iki šiol nereagavo nepriklausomų Seimo kontrolierių (ombudsmenų) ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus institucijos. Bent jau viešai nėra žinoma, kad Seimo kontrolieriai ar Vaiko teisių apsaugos kontrolierė būtų pradėję savus tyrimus, nors Garliavoje šių metų gegužės 17 dieną psichologinę prievartą patyrė ne tik mažametė mergaitė, bet ir mažametis Neringos Venckienės sūnus.

Taip pat per tris mėnesius neištirtas ir 2012 m. kovo 23 dienos smurtas prieš mažametę teisėjos Neringos Venckienės globotinę, nors Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 2 straipsnis įpareigoja prokurorą ir ikiteisminio tyrimo įstaigas per trumpiausią laiką atlikti tyrimą ir atskleisti nusikalstamą veiką.

Komisija konstatuoja, kad neįmanoma objektyviai ištirti teisėjos Neringos Venckienės neliečiamybės klausimo dėl šių priežasčių ir aplinkybių:
Pareigūnų ir kitų asmenų neteisėti veiksmai negali sukelti teisėtų teisinių pasekmių.

Neištyrus smurto panaudojimo prieš mažametę mergaitę aplinkybių šių metų kovo 23 ir gegužės 17 dienomis, pateikti kaltinimai teisėjai N. Venckienei gali būti vienašališki.

Negalima vertinti teisėjos N. Venckienės veiksmų, prieš tai neįvertinus pareigūnų ir prievartą prieš mergaitę panaudojusių asmenų padarytų pažeidimų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 straipsnio ,,Teisėjas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas, negali būti kitaip suvaržyta jo laisvė be Seimo, o tarp Seimo sesijų – be Respublikos Prezidento sutikimo“ ir Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies ,,Draudžiama įeiti į teisėjo gyvenamąsias ar tarnybines patalpas, daryti ten arba teisėjo asmeniniame ar tarnybiniame automobilyje, arba kitoje asmeninėje susisiekimo priemonėje apžiūrą, kratą ar poėmį, taip pat atlikti teisėjo asmens apžiūrą ar kratą, jam priklausančių daiktų ir dokumentų apžiūrą ar poėmį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus“.

Teisėjos N. Venckienės imunitetas šių metų gegužės 17 dieną nebuvo panaikintas ir galiojo nepriklausomai nuo jos buvimo vietos. Iš ne teisės teisė neatsiranda.

Neįmanoma kaltinti vaiko globėjos N. Venckienės dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo nevykdymo, mergaitei išreiškus aiškią valią pasilikti su globėja. Šiomis aplinkybėmis globėja neturėjo moralinės ir teisinės pareigos prievarta perduoti mergaitę motinai. Pažymime, kad nėra nustatyta jokių N. Venckienės piktnaudžiavimo globėjos pareigomis faktų. Negalima kaltinti teisėjos N. Venckienės dėl žodžių, kuriais ji nuoširdžiai kritikuoja realias teismų sistemos blogybes.

Komisija pažymi, kad dabartinis teisėjos N. Venckienės persekiojimas ne tik daro materialinę žalą jai, bet ir gniuždo asmenybę psichologiškai, kenkia šalies teisinei sistemai ir demoralizuoja visuomenę. Komisiją stebina, kad iki šiol laikinajai Seimo komisijai nėra pateikiami visi (vaiko paėmimo momento filmuota medžiaga) duomenys, įrodantys teisėjos N. Venckienės galimą kaltumą. Ar taip nedangstomi konstitucinės tvarkos pažeidimai?

Komisija konstatuoja, kad įvykdžius Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, mažametė, kaip liudytoja ir nukentėjusioji baudžiamojoje byloje, yra perduota biologinei motinai, prieš kurią nustatyta tvarka ji davė parodymus. Dabartinė visiška mergaitės izoliacija po jos prievartinio perdavimo biologinei motinai sudaro visas sąlygas mergaitės psichologiniam gniuždymui bei poveikiui, galimai siekiant parodymų pakeitimo.

Visuomeninės komisijos nariai išreiškia viltį, kad šiuo ypač svarbiu momentu, kai Lietuvos Respublikos Seime sprendžiamas teisėjos Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės panaikinimo klausimas ir kai yra labai svarbu apginti Lietuvos teisinę sistemą ir konstitucinę tvarką, Lietuvos Respublikos Seimo nariai bus itin atidūs vertindami ir nepriims teisiškai nepamatuotų bei konjunktūriškai neatsakingų sprendimų.
Komisijos pirmininkas dr. Saulius Arlauskas
Mykolo Riomerio universiteto profesorius

Komisijos pirmininko pavaduotoja dr. Zita Šličytė
Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narė, Atkuriamojo Seimo deputatė, teisininkė

Komisijos nariai:

Vytautas Budnikas
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas

Kęstutis Milkeraitis
buvęs Generalinės prokuratūros ypač svarbių bylų tardytojas, buvęs Seimo
kontrolierius

Kazimieras Motieka
Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narys, Kovo 11-osios akto signataras, buvęs Atkuriamojo Seimo pirmininko pavaduotojas, advokatas

Doc. dr. Romualdas Povilaitis
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas

Liudvikas Narcizas Rasimas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narys, Kovo 11-osios akto signataras, teisininkas

Puteikis: Seime pirmą kartą nuo 1989 metų įvesta cenzūra

„To dar nebuvo per visą Seimo istoriją – tyčia išjungė Seimo narės A.Stancikienės spaudos konferenciją, kurioje pristatomos visuomeninės Garliavos šturmo komisijos išvados. Ir nieko negalima buvo padaryti – visi technikai ir Viešų ryšių skyriaus darbuotojai tikrąją to žodžio prasme išsislapstė – neabejotinai vykdydami tokį Seimo vadovybės nurodymą“, – tvirtino N. Puteikis.

17 komentarų

 1. NEATIDUOKIT TYRIMO MEDŽIAGOS PROKURATŪRAI, kuri JAU YRA TŲ PAČIŲ NUSIKALTĖLIŲ VALDOMA. JOKIOS MEDŽIAGOS NEPERDUOTI.

   • JOKIOS MEDŽIAGOS NEDUOTI, NET KOPIJŲ. PROKURATŪRA – BANDITŲ STOGAS, kam jiems dar įteikinėti medžiagą – saldainiuką, su nurodytais žmonių duomenim. kad žmonės persekiotų???? nebūkit naivūs.

    • JOKIOS MEDŽIAGOS NEDUOTI, NET KOPIJŲ. PROKURATŪRA – VALDŽIOS MAFIJOS STOGAS, kam jiems dar įteikinėti medžiagą – saldainiuką, su nurodytais žmonių duomenim. kad žmonės persekiotų???? nebūkit naivūs.

 2. Tokia jau lietuvoje santvarka .Yra kasta žmoniu kurie gali daryti ką nuori prevartauti vaikus, grobstiti biudžeta, tičiotis iš žmoniu .
  Reikia pripažinti, kad mes gyvename fiodalineje santvarkoje , KAD ISTATIMAI GALIOJA TIK RUNKELIAMS.

 3. ir ka toliau daryti,visi zino kas yra,visi zino,kad mums meluoja,padarytos isvados,bet ,kas is to,manau butinos pilieciu nepaklusnumo akcijos,ilgalaikes

 4. Pažiūrėsime kas laimės Tauta ar įtakingų pedofilų klanas pasikinkęs visą teiusėsaugą.Paskutiniu atveju manau visu tėvai turintys galimybę ,išveš savo vaiku į užsienį,o Lietuvoje liks Prezidentas,Seimas,temidės klanas,seneliai,invalidai ir visokio plauko iškrypėliai.Tik įdomu kas jiems kraus turtus/

  • O aš siūlyčiau ir visų parašyčiau net tokios minties – išvežti savo vaikus ar patiems išvažiuoti iš Lietuvos – atsisakyti. Juk JIE tik to ir nori. Ir puikiai JIEMS sekasi tai daryti – savo tikslo jau pasiekė, ir net su kaupu. Nebūkime JŲ bendradarbiai, nebūkime Jų palnų ir norų vykdytojai. Lietuva yra ir mūsų TĖVYNĖ, ji priklauso NE TIK JIEMS. Dabar tegu jau JIE važiuoja, o mes pradėkime tvarkytis Lietuvoje be JŲ. Kai prasidės pokyčiau į gerąją pusę, sugrįš ir mūsų tautiečiai namo į Lietuvą. Pajuskime pagaliau, kad turime savo NAMUS šioje žemėje. Ir tai yra LIETUVA. Visur gerai, bet NAMIE turi būti geriausia. Pasiekime to.

 5. Šios komisijos nariams suteikti Tautos Tribunolo patikėtinių statusą ir atitinkamus įgaliojimus leisiančius dirbti šiomis sąlygomis.

 6. Mažeikiai bunda ir keliasi

  Birželio 17 d. Mažeikiuose įvyko legalus mitingas „Už laisvę ir tiesą, prieš melą ir smurtą: kelkimės, kelkimės, kelkimės!“, kurį organizavo visuomeninė organizacija „Mažeikių krašto piliečių savivaldija“ kartu su Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nepriklausoma nare Daiva Šideikiene. Mitinge dalyvavo 70 žmonių, buvo svečių iš Vilniaus: visuomeninio judėjimo „Už teisingumą Lietuvoje“ atstovai A. Medalinskas, N. Puteikis, E. Skrupskelis, svečių iš Šiaulių. Viešąją tvarką saugojo net septyni policininkai.
  Prieš tai, gegužės 26 d. visuomeninės organizacijos „Mažeikių krašto piliečių savivaldija“ pirmininkė Rima Štefane sukvietė mažeikiškius į nelegalias vaikštynes Mažeikių miesto gatvėmis. Policijos duomenimis į nelegalų renginį susirinko 14 žmonių, kurie nuo pastato, kuriame įsikūręs vaikų teisių apsaugos skyrius Ventos 8A, su plakatais: Klanui – Ne, Už laisvę ir tiesą be melo ir smurto, Pedofilijai –Ne – Ventos, Žemaitijos, Naftininkų, Bažnyčios, Vileišio, Laisvės, Laižuvos gatvėmis, lydimi dviejų filmuojančių policijos ekipažų, nužygiavo iki pat Mažeikių rajono apylinkės prikuratūros, kur uždegė žvakutes pedofilijos aukoms atminti. Policija organizatorei surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už nesankcionuotą piketą. Birželio 11 d. įvyko pirmasis teismo posėdis, kuriame teisėjas Kęstutis Stulginskas galimai pažeidė įstatymus, uždraudęs Rimai Štefane įsirašyti posėdžio eigą į diktofoną. Liepos 2 d. 13 val. Mažeikių apylinkės teismė įvyks tolesnis bylos nagrinėjimas.
  Nelegalių vaikštynių organizatorė Rima Štefane dieną prieš vaikštynes patyrė policijos spaudimą. Per vietinę televiziją Roventa, paleidus bėgančia eilute skelbimą apie organizuojamas vaikštynes, ten prisistatė kriminalinė policija. Buvo atlikta krata, ieškant skelbimo autoriaus. Policija lankėsi visose galimose Rimos Štefane buvimo vietose. Sužinojus apytikrę gyvenamąją vietą, po pusvalandžio į Rimos Štefane kiemą įvažiavo pilnas – 4 asmenų – policijos ekipažas įteikti įspėjimo dėl nelegalių vaikštynių.

 7. Pasirodo, kai nusikaltėlius gaudyti – policija kuro neturi, o kai laisvėjančius žmones persekioti – kuro atsiranda. Logiška išvada – policijai artimesnis kriminalas, o ne laisvėjantys piliečiai.

 8. Tarytum sleptumete joje dalyvavusiu pilieciu veidus.Kodel neparodoma stambiu planu visa komisija? Tai buvo samoningai is anksto suplanuota, ar operatoriaus „klaida“ ?

Komentuoti: vitalijus Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *