Lietuvos Sąrašas mini antrąsias metines

 2014 m. liepos 5 d.

Lietuvos Sąrašas švenčia antrąsias metines

Prieš dvejus metus – 2012-ųjų liepos 5-ąją – susibūrė politinis Lietuvos Sąrašo judėjimas. Nuoširdžiai sveikiname visus šio judėjimo steigėjus, dalyvius ir rėmėjus.

Tiesos.lt primena svarbiausias Lietuvos Sąrašo partijos gintas ir ginamas pozicijas:

Apie Lietuvos Sąrašą

Lietuvos sąrašo partijos siūloma Respublikos atkūrimo programa: Lietuvos darbų sąrašas

Šiauliuose įkurtas Lietuvos Sąrašo skyrius atgaivino Sąjūdžio tradiciją

Lietuvos Sąrašo siūlomas pilietinio veikimo trikampis: tautos galių, savivaldos ir teisėtvarkos atkūrimas

D. Kuolys: „Kad Respublika mūsų nebaustų“

A. Švarplys: „Mūsų valstybės dabartinės tendencijos: kas kelia nerimą?“

N. Puteikis. Grupuočių savivalei – ne, tautos savivaldai – taip

Darius Kuolys. Ką pasakė N. Puteikis ir neišgirdo D. Grybauskaitė?

Lietuvos Sąrašo taryba remia Tautos referendumą kaip pastangą kurti savivaldžią visuomenę

Albert Camus. Šiandien turime atkurti gebėjimą nesitaikstyti

Albert Camus. Šiandien turime atkurti gebėjimą nesitaikstyti

Siūlome prancūzų filosofo ir rašytojo Albert Camus (Albero Kamiu) tekstą, parašytą prancūzams prieš 70 metų, pirmaisiais Prancūzijos išvadavimo iš nacių okupacijos mėnesiais. Regis, šis tekstas lieka aktualus ir senokai iš Sovietų Sąjungos prievartos išsiveržusiems lietuviams, minintiems Valstybės dieną.

Užvakar informacijos ministras (Pierre Henri Teitgenas (1908–1997) – Tiesos.lt) pasakė kalbą, kuriai mes visiškai pritariame. Tačiau prie vieno punkto reikia sugrįžti, nes ne taip jau dažnai ministras vyriškai prabyla savo šaliai apie moralę ir primena būtinas priedermes.

Ponas Teitgenas išmontavo tą nuolaidžiavimo mechanizmą, kuris tiek daug prancūzų nuo silpnybės atvedė prie išdavystės. Po kiekvienos priešui ir sukalbamumo dvasiai padarytos nuolaidos eidavo kita nuolaida. Pastaroji nebūdavo rimtesnė už pirmąją, tačiau abi kartu jos jau tapdavo niekšybe. Dvi draugėn sudėtos niekšybės jau būdavo negarbė.

Tai iš tikrųjų šitos šalies drama. Ir ją sunku įveikti, nes ji įtraukia savin visą žmogaus sąmonę ir kelia problemą, kurios ašmenys – „taip“ arba „ne“.

Prancūzija gyveno pasenusia išmintimi, kuri jaunoms kartoms aiškino, jog gyvenimas sutvarkytas taip, kad reikia mokėti daryti nuolaidas, jog entuziazmas yra trumpalaikis ir pasaulyje, kur sukčiai neišvengiamai būna teisūs, reikia pasistengti neklysti.

Mes nusiritome iki šito. Ir kai mūsų kartos žmonės pašokdavo prieš neteisybę, jie būdavo įtikinėjami, kad jiems tai praeis. Taip pamažu pasklido sukalbamumo ir sveiko proto moralė. Apie tai galima spęsti iš efekto, kurį tokiomis aplinkybėmis sugebėjo padaryti tas vangus drebantis balsas (turimas galvoje su naciais kolaboravęs prancūzų maršalas Philippe Pétainas (1856–1951) – Tiesos.lt), kviečiąs Prancūziją užsisklęsti savyje. Visuomet laimima apeliuojant į tai, kas žmogui lengviausia ir kas susiję su ramybės siekiu. O garbės siekis neįmanomas be didžiulio reiklumo sau ir kitiems. Tai, be abejonės, vargina. Ir tam tikra prancūzų dalis 1940 metais jau buvo prieš laiką pavargusi.

Pavargę buvo ne visi. Buvo stebimasi, kad daugelis į Pasipriešinimo judėjimą įsitraukusių žmonių nėra patriotai iš profesijos. Visų pirma patriotizmas – ne profesija. Be to, yra tokia tėvynės meilės forma, kai nenorima matyti jos neteisingos ir jai tatai pasakoma. Ir dar: patriotizmo ne visuomet pakakdavo pakelti tiems žmonėms į keistą jų kovą. Tam reikėjo ir širdies delikatumo, kuris priešinasi įpročiams, ir galiausiai gebėjimo pasakyti „ne“.

Šitos, kita vertus, tokios niekingos epochos didingumą lemia tai, kad pasirinkimas joje buvo išgrynintas. Nesitaikstymas tapo įsakmiausia iš priedermių, o nuolaidžiavimo moralė pagaliau buvo nubausta. Jei sukčiai buvo teisūs, reikėjo sutikti klysti. Ir jeigu gėda, melas bei tironija tapo gyvenimo sąlygomis, reikėjo sutikti mirti.

Būtent šitą gebėjimą nesitaikstyti ir būti oriems šiandien turime atkurti visoje Prancūzijoje ir visuose lygmenyse. Reikia žinoti, kad kiekvienas pritarimas vidutinybei, kiekviena nuolankumo ir sukalbamumo apraiška kenkia mums taip pat kaip ir priešo šautuvai. Po ketverių siaubingų išbandymų metų išsekinta Prancūzija suvokia, kokia gili jos drama, nes ji neturi teisės pavargti. Tai pirmoji mūsų atsikūrimo sąlyga, ir šalis viliasi, kad tie patys žmonės, kurie mokėjo ištarti „ne“, rytoj taip pat tvirtai ir nešališkai pasakys „taip“ ir pagaliau sugebės pareikalauti iš garbės jos pozityviųjų vertybių, kaip mokėjo pasiimti iš jos atsisakymo įgaliojimus.

(Combat, 1944 m. spalio 29 d.)

Iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė, publikuojama iš knygos: Albert Camus, Esė rinktinė. III dalis, Vilnius: Baltos lankos, 2010, p. 19–21.

Lietuvos Sąrašo taryba remia Tautos referendumą kaip pastangą kurti savivaldžią visuomenę

Tiesos.lt redakcija   2013 m. lapkričio 26 d.

Lietuvos Sąrašo taryba remia Tautos referendumą kaip pastangą kurti savivaldžią visuomenę

Aptarusi grupės piliečių iniciatyvą surengti Tautos referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo, Lietuvos Sąrašo taryba nusprendė šią iniciatyvą remti.

Taryba pasisako už Tautos referendumo iniciatyvą kaip už svarbią piliečių pastangą pasipriešinti esamai valdžios savivalei ir susigrąžinti Konstitucijos tautai laiduotas suverenias galias.

Piliečių iškeltas siekis sumažinti referendumui skelbti reikalingą parašų kiekį nuo dabartinio 300 tūkstančių iki 100 tūkstančių leistų Lietuvos visuomenei išties naudotis kol kas tik deklaratyvia referendumų iniciatyvos teise. Toks siekis tarp kitų yra išsakytas ir Lietuvos Sąrašo siūlomoje Respublikos atkūrimo, demokratinės valstybės susigrąžinimo programoje.

Lietuvos Sąrašo nuomone, ir kiti Tautos referendumo iniciatorių siūlymai – atstatyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje iki 2003 metų buvusį sakinį „Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei“ bei įtvirtinti nuostatą, kad valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai būtų sprendžiami tik referendumu – yra visuomenei egzistenciškai svarbūs ir dėl jų turėtų apsispręsti pati tauta.

Dabartinis visuomenės nepasitikėjimas valdžia, valdžios nutrauktas sąžiningas dialogas su visuomene ir pasirinktas slapukavimo, primityvios propagandos, melo bei smurto kelias daro referendumo idėją dar aktualesnę. Juk šiandien visuomenė net negali sužinoti, kiek Lietuvos žemės yra įsigiję juridiniai užsienio asmenys.

Todėl remdamas Tautos referendumo iniciatyvą Lietuvos Sąrašas kviečia piliečius ją palaikyti savo parašais: nesileiskime valdžios „veršinami“ – mums svarbius valstybės klausimus svarstykime ir spręskime patys.

Lietuvos Sąrašo taryba

2013 m. spalio 13 d.

Darius Kuolys. Ką pasakė N. Puteikis ir neišgirdo D. Grybauskaitė?

Tiesos.lt redakcija   2014 m. gegužės 22 d.

  Darius Kuolys. Ką pasakė N. Puteikis ir neišgirdo D. Grybauskaitė?

  2014-ųjų Lietuvos Prezidento rinkimai greičiausiai įsirėš visuomenės atmintin dėl kietos, Rytų valstybėms būdingos išankstinės jų režisūros. Dalis lietuvių, matyt, prisimins ir šiuose rinkimuose dalyvavusį kampuotą Naglio Puteikio personažą, atsisakiusį paklusti režisierių valiai ir išsiveržusį iš primesto scenarijaus. Gal rasis piliečių, kurie po rinkimų gaudesio liks įsiminę ir šio politiko viešai išsakytą poziciją, jo gintą Lietuvos projektą?

  Ką gi rinkimų metu pasakė Naglis Puteikis? Nieko nauja. Tik tai, ką senovės graikams kalbėjo Aristotelis. Tai, ką prieš 1940-ųjų tragediją privačiuose laiškuose prezidentui Antanui Smetonai ir viešuose straipsniuose lietuviams tvirtino filosofas Stasys Šalkauskis, o vėliau pokario bunkeriuose kartojo Lietuvos partizanai. Tai, ką 2012-ųjų vasarą savo programoje išdėstė Simono Daukanto aikštėje susibūręs Lietuvos Sąrašo pilietinis sambūris.

  Naglis Puteikis siuntė žinią bendrapiliečiams: Lietuvos valstybės neišsaugosime laisvos be stiprios ir solidarios laisvų žmonių visuomenės, be savivaldžios tautos. Jis kvietė lietuvius atsitiesti – pasipriešinti stiprėjančiai nomenklatūros savivalei ir propagandai, susigrąžinti Konstitucijos piliečiams laiduotas politines teises ir pačią viešąją politiką, atkurti demokratinę Respubliką.

  Dar Aristotelis aiškino: valstybę, politėją, gali sukurti ir išsaugoti tik laisvi žmonės, tik teisingumo siekiantys piliečiai verti teisingos valstybės. Šią senųjų graikų ištarmę lietuvių filosofas Stasys Šalkauskis priminė prezidentui Antanui Smetonai: 1935 metais rašytame laiške įspėjo dėl didėjančios „pavojingos prarajos tarp vyriausybės ir visuomenės“, dėl režimo skatinamos „visuomenės dekonsolidacijos“. Teigė, kad įtvirtinta autoritarinė politinė sistema „stumia visuomenę į beprincipiškumo, oportunizmo ir servilizmo vagą“, demoralizuoja jaunimą. Ragino: norint išvengti valstybės „tragiškos padėties“, būtina nedelsiant keisti esamą režimą. 1939-aisiais atsakinėdamas į „Naujosios Romuvos“ klausimus, S. Šalkauskis buvo dar rūstesnis: tvirtino, kad lietuviams reikia skubios „priešvergovinės apsaugos“, be kurios „tautinė katastrofa neišvengiama“. Pranašiškai perspėjo: „Dvasios vergai neišgelbės mūsų tautos nuo realios vergovės, o paskui – ir nuo visiško žlugimo.“

  Į partizanus išėjęs kunigas Justinas Lelešius 1946-ųjų žiemą dienoraštyje rašė: „Guliu šiauduose ir galvoju: dėl ko mes turime vargti, dėl ko mes tik vieni turime nešti tautos kryžių ir vargus? […] Iš kur Lietuvoje atsirado tiek daug išgamų, parsidavėlių? […] Jeigu mūsų Nepriklausomybės laikais būtų buvęs kreipiamas dėmesys į tą vargstančią liaudį, į jos vargingą buitį – to šiandien nebūtų įvykę. […] Reikėjo duoti sąlygas, kad visi galėtų žmoniškai pragyventi. […] Kiekvienas valdininkas jautėsi padėties viešpats. Tarnautojas yra skirtas patarnauti visuomenei. Gi mūsų valdininkija išbardavo, iškoliodavo bemokslį kaimietį, siųsdavo velniop. Pagieža tautoje augo. Vieni dairėsi į Maskvą, antri į Berlyną, o treti – į Varšuvą.“ Taigi, žvelgiant iš partizanų bunkerio, socialinio teisingumo stygius, niekinantis valdžios požiūris į tautą, politinę galią praradusios visuomenės nusivylimas atkurta valstybe buvę svarbiausios nepriklausomybės praradimo priežastys.

  Apie pragaištingą, Konstituciją laužančią valdžios savivalę, nutrauktą moralinę valdžios ir visuomenės sutartį, apie būtinybę šią sutartį ir laisvą Respubliką atkurti prieš porą metų prakalbo Lietuvos Sąrašo sambūris. Jis pasiūlė visuomenei konkrečių sprendimų programą– kaip būtų galima atgaivinti lietuvių politines galias, sugrąžinti nomenklatūros pasisavintą valdžią piliečiams. Su išplėtota Lietuvos Sąrašo politine programa ir ėjo į Prezidento rinkimus Naglis Puteikis. Jis vienintelis siūlė atsisakyti pačios sistemos – nomenklatūrinio Lietuvos valdymo. Kvietė pereiti prie piliečių ir tautos savivaldos – keičiant Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų taisykles, pertvarkant teisėtvarką ir prezidento instituciją, atkuriant žemutinę savivaldos grandį – renkamas seniūnijų tarybas.

  Tik N. Puteikis šiuose rinkimuose ragino grįžti prie tikros politikos – išties imti rūpintis tautos likimu ir išlikimu. Jis siūlė keisti Lietuvos politinę darbotvarkę – susitelkti ties tautinės bendruomenės nykimo, emigracijos, žmogaus orumo, teisingumo, skurdo ir socialinės atskirties, švietimo ir tautos kūrybinių galių stiprinimo klausimais. Būtent N. Puteikis „Tūkstantmečio vaikų“ viktorinas imituojančiuose LRT debatuose pasipriešino valdžios propagandai, pasikėsino į jos kuriamą „pirmaujančios šalies“ vaizdinį. Jis priminė kitą, nomenklatūros ir didelės dalies žiniasklaidos nutylimą Lietuvos gyvenimo pusę: skaičiais kalbėjo apie išaugusią korupciją, neveiksmingą antimonopolinę politiką, padidėjusią socialinę nelygybę ir dirbančių šeimų skurdą, neteisingai perskirstomą bendrąjį vidaus produktą, visuomenės nykimą (vien per pastaruosius penkerius metus kraštas neteko tiek žmonių, kiek jų gyvena Klaipėdoje ir Tauragės apskrityje), žlugdomą šalies kariuomenę ir saugumą, piliečių nusivylimą teismais. Toks N. Puteikio kalbėjimas privertė dar kartą apsinuoginti nomenklatūrą ir jai paslaugas teikiančią žiniasklaidą: prieš jo pateiktus faktus Dalia Grybauskaitė ir Rasa Juknevičienė stvėrėsi įprastos propagandos, o LRT laidų vedėjas – sąmoningo melo. Iškelti klausimai dėl pačios prezidentės savivalės – susidorojimo su FNTT vadovais Vitalijumi Gailiumi ir Vytautu Giržadu, neteisėtu atsisakymu suteikti pilietybę Lietuvoje gimusiai ir užaugusiai merginai Žygimantei Lukoševičiūtei – taip ir liko be rišlių atsakymų. Debatuose taip ir nepaaiškėjo, kodėl apie Rusijos grėsmę nuolat šnekantys aukštieji valstybės pareigūnai tiek metų nesirūpino krašto gynyba ir saugumu, kodėl net Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje vyriausioji ginkluotojų pajėgų vadė, tarsi atkartodama 1940-ųjų scenarijų, atsisako supažindinti piliečius su valstybės gynimo planais.

  Ir vis dėlto dalis piliečių Naglį Puteikį išgirdo ir jo antinomenklatūrinę programą parėmė. Tarp 124 333 už jį pirmajame rinkimų ture balsavusių piliečių buvo ne tik įprastas „protesto elektoratas“, bet ir nemaža Lietuvos likimu susirūpinusių žmonių. Net trijuose miestuose – Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje – N. Puteikis, savo rinkimų kampaniją grindęs vien savanoriška piliečių talka, liko antras, po D. Grybauskaitės.

  Ar savo oponentą išgirdo perrinkimo siekianti esama prezidentė? Regis, ne. Kitą dieną po pirmojo turo, gegužės 12-ąją, surengtoje spaudos konferencijoje D. Grybauskaitė paskelbė: „O dėl pono Puteikio ir protesto balsų, tai matėme šias tendencijas, kai „Drąsos kelias“ pateko į mūsų parlamentą, ir ta tendencija išlieka. Tikrai yra daug nusivylusių, galbūt ir nuskriaustų žmonių, ir toks atviras populizmas: pažadų dalinimas, visos sistemos, Konstitucijos ir valstybės pamatų griovimas ir vietoj to nieko nesiūlymas – jiems skamba galbūt karingai, gražiai. Daugelis žmonių galbūt mano, kad įmanoma kažką padaryti, nors iš visų kalbų buvo aišku, kad nei tas žmogus įstatymus žino, nei prezidentas turi galių tokius pažadus įvykdyti. Tai tik signalas, kad vadinamos tradicinės partijos ir prezidentas turime girdėti protesto balsus, turime galvoti, kaip padėti žmonėms, kurie yra nepatenkinti. Visada buvo ir bus nepatenkintų, bet jų turi būti mažiau.“

  Taigi suformuotą uždarą nomenklatūrinę sistemą ponia D. Grybauskaitė be išlygų tapatina su „valstybės pamatais“, o piliečių pastangas susigrąžinti Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintas politines teises vadina „Konstitucijos ir valstybės pamatų griovimu“. Ji taip pat aiškina, kad pakeisti esamą sistemą prezidentas neturįs nei galios, nei noro. Už N. Puteikį balsavusius piliečius D. Grybauskaitė laiko nesavarankiškais, suklaidintais, „nusivylusiais“, „nuskriaustais“, „nepatenkintais“ žmonėmis, kuriais ji ir „tradicinės partijos“ turėtų papildomai „užsiimti“ ir paversti „patenkintais“. S. Šalkauskio žodžiais tariant, dabartinė prezidentė demonstruoja ryžtą toliau „stumti visuomenę į beprincipiškumo, oportunizmo ir servilizmo vagą“. Ar tokį jos ryžtą sveikina tik laisvos visuomenės idėjos išsižadėję konservatoriai bei liberalai? Ar jam pritaria ir didesnė dalis Lietuvos gyventojų? Nėra lengva nuspėti, kai nežinome, prieš ką „protestuoja“ beveik pusė į Prezidento rinkimus neinančių piliečių.