Pilietinio meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“ birželio 17-ąją, 12 valandą, S.Daukanto aikštėje bus paminėtas Garliavos šturmas

Pilietinio meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“ birželio 17-ąją S.Daukanto aikštėje bus paminėtas Garliavos šturmas

„Žmonės negali būti saugūs, nežinodami, kas vyksta valstybėje“, – teigė prezidentė Dalia Grybauskaitė šią savaitę skaitytame metiniame pranešime. Pritardami šiai prezidentės minčiai laisvieji menininkai ir laisvi piliečiai jau 13 mėnesių ragina Dalią Grybauskaitę pasakyti, kam įsakius ir kam pritarus 2012 metų gegužės 17 dieną 240 policininkų ir specialiųjų pajėgų kovotojų, pasitelkę dujas, elektrą ir kitas ypatingąsias priemones, šturmavo Garliavą: smurtavo prieš piliečius, pasirėmę advokato Gintaro Černiausko fizine jėga iš privačių namų prievarta išsivežė klykiantį vaiką ir pavertė jį „valstybės paslaptimi“.

Tai buvo pirmas nepriklausomybės metais valdžios surengtas masinio smurto aktas prieš taikius, tik tiesos ir teisingumo reikalavusius Lietuvos piliečius. Respublikos Konstitucijos kūrėjai teisininkai Kazimieras Motieka, Zita Šličytė ir Liudvikas Narcizas Rasimas įvertino Garliavos antpuolį kaip šiurkštų pasikėsinimą į konstitucinę šalies santvarką.

Pernai gegužės 17-ąją – Garliavos smurto dieną – Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė viešai paragino ištirti visas smurtavimo aplinkybes. Nuo tos dienos praėjo jau trylika mėnesių. Deja, prezidentei atsakingos institucijos per metus nieko neištyrė. Prezidentei atkakliai tylint, prokurorai ir teisėjai šiandien oficialiai neigia net patį smurto faktą.

Atsakydami į valdžios savivalę ir smurtą piliečiai Simono Daukanto aikštėje pradėjo nuolatinę „Tie-SOS!“ akciją. Penkis mėnesius – nuo gegužės 17-osios iki spalio 17-osios – ji vyko kasdien, šiuo metu tęsiama ketvirtadieniais. Šį pirmadienį, birželio 17-ąją, 12 valandą Vilniaus S.Daukanto aikštėje laisvieji menininkai ir pilietinis Tie-SOS judėjimas valdžios smurtą Garliavoje paminės pilietinio meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“ – bus pasisakoma prieš valdžios savivalę ir melą, ginamas žmogaus orumas, Lietuvos Respublikos konstitucinė santvarka, piliečių teisės ir laisvės, tiesa ir teisingumas.

Kviečiami visi neabejingi, Lietuvos Konstituciją ir laisvę branginantys piliečiai.

Naglis Puteikis pasiūlė Seimui ištirti galimą VSD ir prokurorų nusikaltimą

Parlamento narys Naglis Puteikis šiandien, birželio 12-ąją, registravo pasiūlymą sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl VSD galimai teiktos dezinformacijos ir galimai neteisėtų Generalinės prokuratūros veiksmų pavedant VSD atlikti faktiškai ikiteisminį tyrimą FNTT vadovų atleidimo istorijoje.

Savo sprendimą N. Puteikis grindžia tuo, kad žiniasklaidoje pasirodo vis daugiau informacijos, jog Valstybės saugumo departamentas galimai tyčia dezinformavo valstybės vadovus dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovų, o Generalinė prokuratūra galimai neteisėtai pavedė VSD atlikti tyrimą – taip siekdama atleisti tuometinius FNTT direktorių generolą Vitalijų Gailių ir jo pavaduotoją majorą Vytautą Giržadą.

Seimo laikinoji tyrimo komisija turėtų įvertinti Seimo nario V. Gailiaus ir piliečio V. Giržado pateiktą informaciją apie VSD ir Generalinės prokuratūros pareigūnų neteisėtus veiksmus jų atžvilgiu.

 

Ar patikima mūsų laisvė? – diskusija Tiesos.lt klube

Ar patikima mūsų laisvė? – diskusija Tiesos.lt klube

Ketvirtadienįbirželio 13 dieną18.30 val. renkasi Tiesos.lt klubas – šįkart susitinkame Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto SP1 (Spaustuvės pirmojoje) auditorijoje.

Klubo diskusijos tema – „Ar patikima mūsų laisvė?“.

Klubo svečias – Kovo 11-osios Akto signataras, buvęs VSD generalinis direktorius Mečys Laurinkus.

Maloniai kviečiame!

Lietuvos Sąjūdis: turime atgaivinti pilietį – savo krašto šeimininką

Lietuvos Sąjūdis: turime atgaivinti pilietį – savo krašto šeimininką

Minint Lietuvos Sąjūdžio 25-ąsias metines dera atkreipti dėmesį į aktualumo nepraradusias šio „savaveiksmio pilietinio judėjimo“ programines nuostatas. Jomis žymėtos laisvos tautos – savivaldžios politinės bendruomenės, Lietuvos šeimininkės – kelio gairės.

Skelbiame Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bendrosios programos, priimtos 1988 metų spalio 23 dieną Steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime, ištraukas:

* * *
 

I. Bendrieji nuostatai
[…] Sąjūdis kilo kaip pilietinė iniciatyva, reiškianti visuomenės dorovinį, tautinį, politinį atgimimą.

Sąjūdis laiko neteisėtais Ribentropo-Molotovo 1939 m. paktus su papildomais protokolais ir visus jų padarinius Lietuvos suverenitetui.

Sąjūdis siekia pašalinti stalinizmo ir stagnacijos padarinius, įgyvendinti viešumą ir demokratiją, socialinį teisingumą ir konstitucines garantijas, sutvarkyti ūkį. Tuo tikslu skatinamas pilietinis sąmoningumas ir aktyvumas, rengiamos pilietinės akcijos. […]

Tarybos turi tapti kompetentingais ir vienvaldžiais piliečių valios reiškimo, atstovavimo ir vykdymo organais. […]

Sąjūdis siekia atgaivinti pilietiškai sąmoningą ir aktyvią visuomenę, žmogų kaip moraliai atsakingą asmenybę, pilietį – savo krašto šeimininką ir patriotą. Gindamas visų Respublikoje gyvenančių tautų lygiateisiškumą, Sąjūdis siekia užtikrinti lietuvių tautai išlikimo ir suverenaus valstybingumo sąlygas. Tam būtina atkurti ir išplėtoti politines, teisines, ekonomines bei kultūrines gyvenimo formas Respublikos suvereniteto pagrindu.

 

II. Visuomenė ir valstybė
Demokratizuojant visuomenę, būtina suteikti realų turinį šūkiui ,,Visa valdžia – Taryboms“. […]

Sąjūdis teigia, kad jokia politinė organizacija neturi teisės uzurpuoti Respublikoje politinės valdžios. Įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžios funkcijos turi būti griežtai atskirtos. […]

 

III. Žmogaus ir piliečio teisės
Politinė valstybės santvarka privalo teisiškai garantuoti asmens laisvių ir pilietinių pareigų darną. Sąjūdis siekia, kad Lietuvos TSR piliečio statusas remtųsi SNO Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Pilietinių ir politinių teisių paktu ir kitais tarptautiniais žmogaus teisių aktais.

[…] Pilietinės teisės negali būti apribojamos dėl politinių įsitikinimų, bet kokie persekiojimai už politines pažiūras laikomi neteisėtais ir užtraukiančiais baudžiamąją atsakomybę.

Kiekvienam piliečiui turi būti garantuota jo pažeistų teisių ir laisvių teisminė gynyba.

Sąjūdis įsitikinęs, kad teisinėje valstybėje nė viena įstaiga ar organizacija negali rinkti apie asmenį tokios informacijos, su kuria šis asmuo negalėtų susipažinti ir, reikalui esant, apskųsti jos rinkėjų įstatymo numatyta tvarka. Piliečiai turi gauti informaciją visuomeniniais ir valstybiniais klausimais, jeigu pastarieji nėra paskelbti valstybine paslaptimi. Socialinė informacija negali būti monopolizuojama. […]

Nė vienas įstatymas negali būti priimtas be viešo svarstymo arba, esant reikalui, referendumo. […]

Lietuvos TSR piliečiams reikia garantuoti teisę laisvai emigruoti išlaikant pilietybę. […]

Sąjūdis reikalauja iš esmės pagerinti vidaus reikalų organų darbuotojų tarnybos kultūrą.

 

IV. Socialinis teisingumas
Visuomenės humanizavimas yra vienas svarbiausių Sąjūdžio siekių. […]

Būtina visokeriopai stiprinti šeimą – pagrindinę visuomenės ląstelę. […]

Sąjūdis yra už tai, kad būtų panaikintos prieštaraujančios socialiniam teisingumui, visų pirma, nomenklatūrinių darbuotojų, privilegijos.

Tarnybinės pareigos turi būti skirstomos profesinės kompetencijos ir konkurencijos pagrindu.

 

V. Tautiškumas
Tautinę savimonę ir saviraišką Sąjūdis laiko savaiminėmis vertybėmis ir svarbiais visuomenės atgimimo veiksniais.

Sąjūdis laiko antihumaniškais ir nusikalstamais ir atmeta stalinistinį genocidą, tautų sumaišymo ir ,,suliejimo“, nacionalinio nihilizmo politiką, ne vieną tautą įstūmusią į etninio išnykimo situaciją.

[…]

Sąjūdis laikosi požiūrio, kad tautinis lygiateisiškumas gali būti įgyvendinamas tik visų tautų atstovams pripažįstant lietuvių tautos apsisprendimo teisę, Lietuvos TSR suverenitetą ir teritorinį vientisumą, pažįstant ir gerbiant lietuvių istoriją, kultūrą ir kalbą. Būtina pripažinti lietuvių, kaip ir kiekvienos kitos tautos, teisę rūpintis savo išlikimu, ūkiu, gamta, kalbos ir kultūros išsaugojimu bei puoselėjimu iš protėvių paveldėtoje teritorijoje. […]

Sąjūdis smerkia visokį neteisingumą tautiniu pagrindu, tautinio orumo, kultūros ir kalbos žeminimą. Atsiradus nacionalinių santykių įtampai, būtina atskleisti ir viešai svarstyti istorines bei socialines šio reiškinio priežastis, ieškoti teisėtų jo šalinimo būdų. Reikia ugdyti tautų tarpusavio pagarbą ir bendradarbiavimą.

 

VI. Kultūra
Kultūra yra savaimingai išsiskleidžiančių tautos kūrybinių galių visuma. Kultūros pamatas yra kiekvieno žmogaus, šeimos, visos tautos dorovė.

Sąjūdis yra prieš valstybės monopolį kultūros srityje ir remia kultūrinės kūrybos laisvę bei kūrybos organizacijų pliuralizmą. […]

Būtina branginti ir puoselėti visą Lietuvos kultūrą, apimančią visų Lietuvoje gyvenusių ir gyvenančių tautų kūrybinį įnašą. […]

Kalba yra svarbiausias tautos požymis, jos savitumo reiškimosi forma, didžiausias tautos kultūros lobis. Ją ugdyti ir puoselėti – vienas svarbiausių šeimos, mokyklos ir valstybės uždavinių,

Sąjūdis siekia sugrąžinti ir įtvirtinti lietuvių kalbos teises bei funkcionavimą visose valstybės ir visuomenės gyvenimo srityse, rūpinasi taisyklingos kalbos prestižu. […]

Sąjūdis siekia, kad Lietuvoje būtų įtvirtinta tautinė švietimo sistema, atitinkanti tautos istorines ir kultūrines tradicijas. Pagrindinis tautinės mokyklos tikslas – ugdyti asmenybę, Lietuvos pilietį, patriotą. Visi dėstomieji dalykai turi būti pateikiami Lietuvos kultūros kontekste, tinkamai derinant humanitarines ir gamtamokslines disciplinas. Mokyklų programose teiktinas kultūros istorijos kursas. […] Sąjūdis siekia atkurti mokytojo prestižą. […]

Mokslas yra neatskiriama tautinės kultūros dalis. […] Aukštosios mokyklos, Mokslų Akademija ir kitos mokslo įstaigos turi turėti plačias autonomijos ir savivaldos teises. […]

 

VII. Religija ir visuomenė
Sąjūdis siekia, kad būtų normalizuota Bažnyčios padėtis visuomenėje, realiai garantuota teisė Bažnyčiai tvarkytis pagal savo vidinius kanonus. […]

Niekas neturi teisės primesti kitam asmeniui nepriimtinos pasaulėžiūros, versti jį kalbėti, elgtis ir veikti prieš savo sąžinę. Vaikams neturi būti primetamas jų tėvų įsitikinimams priešingas tiek antireliginis, tiek religinis auklėjimas. […]

 

VIII. Ūkis
Sąjūdis siekia taip pertvarkyti Lietuvos ūkį, kad jis tarnautų žmonėms, jų gyvenimo lygio kilimui.

Žmogus turi tapti savo krašto turtų šeimininku, atgauti teisę savarankiškai tvarkyti gamybą ir pajamas, išbristi iš abejingumo, neveiklumo ir nesąžiningumo, būti tikras, kad tik gabumai ir darbas yra tikrasis jo pajamų šaltinis. […]

Lietuvos TSR ūkio struktūra turi būti humanizuojama atsižvelgiant į tautos istorines, socialines demografines, gamtines klimatines, ekologines ir politines sąlygas bei plėtojama nepažeidžiant ekologinių, kultūrinių ir nacionalinių interesų. […]

Sąjūdis, stodamas prieš visokią socialinę nelygybę, jam prieinamomis priemonėmis kovoja su darbo santykių išsigimimu, žmogaus pažeminimu ir išnaudojimu.

 

IX. Gamtosauga
Sąjūdis pripažįsta, kad gamta yra vientisa, visos jos dalys vienodai svarbios. Žmogus turi gyventi santarvėje su gamta; niokodamas gamtą, jis žudo pats save. […]

Visiems Lietuvos žmonėms būtina suteikti konstitucines, ekonomines ir kitas įstatymines garantijas, kad jie gyvens sveikoje aplinkoje. [….]

Sąjūdis reikalauja neplėsti ir nestatyti naujų ekologiškai agresyvių pramonės ir energetikos objektų. Sprendimai dėl potencialiai ekologiškai pavojingų objektų statybos turi būti priimami tik viešai apsvarsčius visuomenei. […]

Sąjūdis reikalauja panaikinti visos ekologiškai svarbios informacijos valstybinį ir žinybinį įslaptinimą. […]

Norilsko vyčiai

Norilsko vyčiai

Prieš 60 metų, 1953-iųjų gegužės–birželio sandūroje, Norilsko sovietiniuose lageriuose prasidėjo politinių kalinių sukilimas. Kaip liudijo sukilimo dalyvis kunigas Česlovas Kavaliauskas, kalinių pasipriešinimą nulėmė į lagerius patekę ukrainiečių ir lietuvių jaunuoliai: „Ypatinga svarba (ir garbė!) mūsų ir ukrainiečių jaunimui, kurie atsivežė neklusnumo ir maišto dvasią. […]. Išnyko determinizmas ir pasyvumas. Toks jaunimas pamažu keitė visą lagerio atmosferą. […] Įvyko evoliucija naujosios, pokarinės kartos, kuri neretai žengė į mirtį, pasipriešindama vergvaldžių sauvalei. Taigi reikėtų pripažinti, kad miško brolių aukos nepražuvo veltui. […]. Pažinau daugybę jaunuolių – ir lietuvių, ir ukrainiečių, – kurie anuo metu atėjo į lagerius su nauja nuostata: verčiau mirti, negu vergauti“.

* * *
Pagerbdami sukilimo dalyvių ir aukų atminimą skelbiame kunigo poeto Česlovo Kavaliausko tuo metu sukurtą „Norilsko sukilėlių himną“.

          Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo,
          Bunda Vytis, galingas, rūstus!
          Mūsų kruviną priesaiką girdi
          Šiaurės uolos ir Šiaurės dangus.

          Dzūkų girios, Žemaičių arimai
          Ir Aukštaičių melsvi ežerai,
          Nepakils jūsų sūnūs nurimę,
          Tie gražiausi Tėvynės žiedai.

          Nesileido saulutė tą dieną
          Už aukštųjų Norilsko kalnų,
          Vyrai ryžosi durtuvų sieną
          Laužt krūtinėmis savo kartu.

          Tėviškėlės laukų pasiilgę,
          Merkės lino melsvieji žiedai,
          Rausvos rožės krūtinę suvilgė,
          Krito narsūs Šiaurės kaliniai.

          Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo,
          Bunda Vytis, galingas, rūstus,
          Mūsų kruviną priesaiką girdi
          Šiaurės uolos ir Šiaurės dangus.

Lietuvių namai: vieni – Europos, kiti – R. Vaišnoro ir D. Grybauskaitės

 Lietuvių namai: vieni – Europos, kiti – R. Vaišnoro ir D. Grybauskaitės

Gegužės 31-ąją prie dviejų Vilniaus namų – Gedimino prospekte ir Vytenio gatvėje – buvo surengtos šventinės iškilmės.

Priešpietę Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su Europos Parlamento Pirmininku Martinu Schulzu ir Europos Komisijos vicepirmininke, teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės komisare Viviane Reding sostinės Gedimino prospekte atidarė „Europos namus“. Čia po vienu stogu įsikūrė visos Lietuvoje veikiančios Europos Sąjungos institucijos – Europos Komisijos atstovybė, Europos Parlamento informacijos biuras ir Europos lyčių lygybės institutas.

„Daugiau nei pusė milijardo tų pačių vertybių ir interesų vienijamų Senojo žemyno gyventojų turės savo namus Lietuvoje. Simboliška, kad jie atidaromi mūsų šalies pirmininkavimo Europos Sąjungai išvakarėse. Europa yra atvira, girdinti ir norinti suprasti kiekvieną savo pilietį. Todėl labai džiaugiuosi, kad mes turėsime vietą, kuri galės priimti kiekvieną europietį ir būti jam draugiška, suprantanti ir padedanti“, – sakė šalies vadovė.

Pasak prezidentės, atverdami „Europos namus“ pačioje sostinės širdyje, mes dar labiau priartiname Europą prie savo gyvenimo. Susirinkusiesiems į „Europos namų“ atidarymą D. Grybauskaitė palinkėjo niekada nepamiršti garbingai, sąžiningai ir atsakingai vykdyti savo europietiškų pareigų ir prisidėti prie Europos ateities kūrimo.


Netrukus – 12 valandą – įvyko iškilmės ir prie Valstybės saugumo departamento pastato Vytenio gatvėje. Čia laisvieji menininkai ir laisvi piliečiai susirinko į meno akciją „Valom“. Bendrų Europos vertybių įkvėpti, dantų šepetėliais ir muilo putomis jie smagiai šveitė purvinas VSD rūmų sienas ir laiptus. Simboliška, kad VSD švara ir grožiu neabejingi piliečiai pasirūpino šalies pirmininkavimo Europos Sąjungai išvakarėse.

Gerai žinodami, kad VSD yra atviras, girdintis ir norintis suprasti kiekvieną pilietį, kad tai vieta, kuri gali priimti bet kurį lietuvį ir būti jam draugiška, laisvieji menininkai čia pat surašė laišką VSD generalinio direktoriaus pavaduotojui Romualdui Vaišnorui. Įveikę besistumdančius policininkus, jie perdavė VSD pareigūnui štai tokio turinio raštą:

Pone Romualdai Vaišnorai,

nebevarkite – Lietuva nuo Jūsų vargo jau pavargo.

Malonėkite atsistatydinti.

Liudvikas Jakimavičius

Joana Noreikaitė

Leonas Merkevičius

Naglis Puteikis

Ramutė Bingelienė

Darius Kaminickas

Darius Kuolys

Justas Subačius
ir kiti „Valom“ akcijos dalyviai

Nušveitę VSD rūmų prieangį ir papuošę jį gyvų gėlių vazonais – taip sąžiningai ir atsakingai įvykdę savo europietiškas pareigas bei prisidėję prie bendros Europos ateities kūrimo, laisvieji menininkai ir laisvi piliečiai išsivaikščiojo dirbti kitų darbų.

Nuotraukos – Dariaus Kaminicko, Leono Merkevičiaus, Juozo Valiušaičio.